ارجی ۵۹ ترکیبی ۰۷ مغزی مس شیلد ۹۶ رشته پرتراکم برق ۳۰×۲ برند زیمنس حلقه ۳۰۵ متر