ارجی ۵۹ ۰۷ مغزی مس شیلد ۹۶ رشته برند زیمنس حلقه ۵۰۰ متری