قیمت پچ کورد فیبرنوری SC-LC Duplex – OM 3 multimode