کابل شبکه outdoor sftp cat6 نگزنس دوروکش با تست فلوک 305 متری