فیبر نوری

cat6

کابل شبکه CAT6

6Category  یا به اختصار CAT6 یک استاندارد کابل اترنت است…